Etický kodex poskytovalete SPIS ve zdravotnictví


 

Etický kodex poskytovatele Systému psychosociální intervenční služby v resortu zdravotnictví (SPIS) slouží k ochraně poskytovatele služeb, při vymezení hranic jeho péče i k ochraně klienta (uživatele) před poškozením způsobeným nevhodně použitými postupy intervence.

Tento etický kodex je závazný pro všechny poskytovatele SPIS – vyškolené profesní kolegy (peery), krajské koordinátory, odborníky na duševní zdraví.

 

Obecné zásady

 1. Poskytovatel SPIS respektuje jedinečnost každého člověka, a to bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 2. Tuto péči poskytuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a má na paměti nejlepší prospěch uživatele.
 3. Nestačí-li kompetence peera (profesního, vyškoleného, kolegy), předá či doporučí klienta do péče příslušného odborníka.
 4. Poskytovatel SPIS respektuje uživatele jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
 5. Je povinen znát závazné předpisy a pokyny platné pro poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví.

 

Poskytování intervenčních služeb

 1. Poskytovatel SPIS v rámci své způsobilosti provádí intervenci takovou formou, kterou považuje pro uživatele za nejvhodnější nebo o kterou uživatel výslovně požádá.
 2. Má právo odmítnout poskytnutí péče z osobních, odborných nebo pracovních důvodů. V takovém případě se snaží zajistit péči jiným poskytovatelem v rámci systému SPIS, popřípadě i mimo něj. 
 3. Nesmí doporučovat a provádět intervenci ze zištných důvodů, či v situaci vlastní podjatosti.
 4. Povinností poskytovatele je zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s proběhlou intervencí a které se vztahují k uživateli. Této povinnosti jej může zbavit pouze uživatel, nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
 5. Poskytovatel je povinen vést a uchovávat dokumentaci v dohodnutém rozsahu. Je zároveň povinen zabezpečit její ochranu před event. zničením, zcizením nebo zneužitím.
 6. Kompetence a vzdělání
 7. Každý poskytovatel SPIS musí znát hranice své kompetence (kvalifikace) a ome­zení dovedností, které ovládá a používá. Poskytuje pouze služby a používá ty dovednosti, pro které je kompetentní a s nimiž má zkušenosti.V případě konfliktu zájmů mají prioritu etické principy v zájmu klienta.
 8. Poskytovatel je povinen snažit se udržet a rozvíjet své kompetence,  být si vědom svých omezení, identifikovat a odstraňovat vlivy, které kompetenci k této činnosti narušují nebo zpochybňují.
 9. Poskytovatel je povinen se trvale odborně vzdělávat, účastnit se supervizí apod. Očekává se od něj otevřenost k novým postupům, metodám či změnám v systému SPIS.