Vzdělávací a pracovní činnost garanta SPIS


1. Garant systému a jeho místo v SPIS

Garant systému je osoba zodpovídající za funkčnost SPIS a činnost jednotlivých subjektů zapojených v systému. Propojuje SPIS s vnějšími strukturami a garantuje činnost SPISu jako celku. Na zajišťování chodu systému  spolupracuje především odbornými garanty a krajskými koordinátory. Směrem k dalším organizacím pak především s Asociací zdravotnických záchranných služeb (AZZS), která SPIS zaštiťuje. Dále s Odbornou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof JEP (OSUMMK), Asociací fakultních nemocnic (AFN), Asociací českých a moravských  nemocnic (AČMN) a v případě potřeby také s dalšími subjekty, jež by vstupovaly do činnosti SPIS.

 

2. Vzdělání garanta SPIS

CISM I, CISM II (Dr. Thomas Apple-Schumacher 2002-2006 v ČR) nebo srovnatelný mezinárodně certifikovaným kurzem, který vedl jiný certifikovaný vyučující lektor CISM. Srovnatelným vzděláním je rovněž „Program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům“ v NCO NZO Brno.

 • Absolvoval výcvik v metodách CISM vedený certifikovaným vyučujícím lektorem:
 • Minimálně pět let se podílí na poskytování psychologické péče o zaměstnance v resortu zdravotnictví, především v urgentních oborech.
 • Alespoň pět let se aktivně věnuje problematice preventivních programů v resortu zdravotnictví a po tuto dobu je v kontaktu se systémem SPIS.

 

3.Hlavní činnosti garanta systému

 • Svou činnost  vykonává na základě dobrovolného rozhodnutí.
 • Zodpovídá za organizaci SPIS jako celku.
  • Zastupuje systém při jednání s dalšími subjekty.
  • Schvaluje jmenování a odvolávání krajských koordinátorů.
  • Podílí se na přípravě peerů i ODZ v rámci certifikovaného výcviku.
  • Poskytuje supervizi pro členy SPIS (peer i ODZ) dle dohody.
  • Zajišťuje a podílí se na organizaci průběžného vzdělávání osob zapojených v SPIS.
  • Jeho činnost určuje dokument „Vzdělání a pracovní činnost garanta systému“.
 • Zasazuje se o propagaci systému a jeho využití v resortu zdravotnictví na území ČR.
 • Spolu s odbornými garanty udržuje úroveň poskytované péče SPIS v ČR.
 • Poskytuje odbornou pomoc na vyžádání a po dohodě s dalšími subjekty SPIS.
 • Dodržuje etický kodex SPIS a všechny ostatní dokumenty přijaté v systému.
 • Do pozice garanta systému je jmenován po dohodě mezi AZZS a OSUMMK. 
 • Činnost garanta systému může být ukončena – vzdáním se pozice či odvoláním po dohodě AZZS a OSUMMK, či jiným závažným důvodem.  
 • Udržuje svou odbornost profesní, i specifickou odbornost v rámci SPIS

     (účast na vzdělávacích aktivitách, a to včetně těch, jež jsou se systémem SPIS kompatibilní).

 • Má nárok, aby činnost garanta systému byla odměněna dohodnutou měsíční částkou k pokrytí nákladů a času stráveného činností pro SPIS.