Vzdělávací a pracovní činnost krajského koordinátora SPIS


1. Odborná příprava a udržování kvalifikace krajského              koordinátora SPIS

Pro odbornou přípravu a udržování kvalifikace platí totožná pravidla jako pro peera SPIS (viz dokument „Vzdělání a pracovní činnost peera SPIS“. Krajský koordinátor je zároveň peerem, který prošel výcvikem v systému SPIS (NCO NZO Brno) či CISM I ev. CISM II (Dr. Thomas Apple-Schumacher 2002-2006 v ČR) nebo tímtéž mezinárodně certifikovaným kurzem, který vedl jiný certifikovaný vyučující lektor CISM. Uznáván je rovněž výcvik CISM organizovaný HZS, absolvovaný do 31.12.2010.

 

2. Úkoly krajského koordinátora SPIS

 • Koordinuje, monitoruje a organizuje péči pro kolegy na úrovni daného kraje.
 • Nebrání-li tomu střet zájmů, může i sám peer-péči podle pravidel poskytovat.
 • Má přehled a kontakty na  peery a ODZ v kraji.
 • Minimálně 1x ročně svolává krajský tým SPIS ke společné schůzce a informuje o novinkách, které sám získal na setkání koordinátorů.
 • V případě potřeby zorganizuje potřebnou péči o kolegy, má právo zorganizování péče odmítnout, jestliže nejsou pro zúčastněné osoby dostatečně vyjasněné podmínky, nebo jestliže by je vyžádaná pomoc ohrožovala.
 • Spolupracuje s ostatními krajskými koordinátory na úrovni sousedních, ale i vzdálenějších regionů, je-li potřeba vzájemné výpomoci.
 • Pravidelně se účastní všech setkání krajských koordinátorů, které jsou 3x za rok.
 • Přenáší doporučení a pokyny z těchto schůzek na peery a ODZ ve své oblasti.
 • Ve svém kraji eviduje všechny zásahy a jiné akce související s činností SPIS a jednou za rok předává garantovi systému souhrnnou statistiku podle předložených požadavků.
 • Sám aktivně provádí informační a publicistickou činnost o SPIS a rovněž v tom podporuje peery a ODZ ve své oblasti.
 • O informacích, které se dozvěděl v rámci své činnosti, zachovává mlčenlivost s výjimkou zjištěných skutečností, které stanovuje zákon.

 

 

3. Proces výběru, jmenování a krytí nutných nákladů KK

 • Výkon činnosti krajského koordinátora je prováděn z dobrovolného rozhodnutí a po vzájemné dohodě. 
 • Do pozice krajského koordinátora je vybrán a doporučen odbornými garanty.
 • Na základě doporučení odbornými garanty jej jmenuje AZZS a OSUMMK.  

     Bez souhlasu odborných garantů nemůže být do pozice krajského koordinátora jmenován.

 • Má právo si kdykoliv vyžádat pomoc odborného garanta, jestliže to povaha daného případu vyžaduje a on se pro to rozhodne.
 • Odbornému garantovi a garantovi systému podléhá po stránce odborné a v rámci organizace SPIS v ČR i po stránce organizační.
 • Ve své pozici působí vždy jeden kalendářní rok a nebrání-li tomu jiné překážky, může být, po oboustranné dohodě jeho pokračování v pozici KK prodlouženo o další období.
 • Má nárok na to, aby jeho činnost KK a náklady spojené s koordinátorskou činností  byly pokryty na základě DPP či přiměřeného pracovního úvazku, a to v dohodnuté měsíční částce.