Vzdělávací a pracovní činnost odborného garanta SPIS


1. Odborný garant a jeho místo v SPIS

Odborný garant je osoba zodpovídající za funkčnost SPIS, zejména ve smyslu poskytování lege artis péče peery a odborníky na duševní zdraví. Dozoruje rovněž činnost jednotlivých krajských koordinátorů. V případě pověření zastupuje garanta systému.

2. Vzdělání odborného garanta SPIS

 • Je absolventem jednooborového magisterského studia psychologie.
 • Absolvoval specializační přípravu a zkoušku v oboru klinická psychologie.
 • Má výcvik a minimálně pětileté zkušenosti v problematice krizové intervence či psychoterapie.
 • Absolvoval výcvik v metodách CISM vedený certifikovaným vyučujícím lektorem:

CISM I, CISM II (Dr. Thomas Apple-Schumacher 2002-2006 v ČR) nebo srovnatelný mezinárodně certifikovaný kurz, který vedl jiný certifikovaný vyučující lektor CISM. Srovnatelným vzděláním je rovněž „Program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům“ v NCO NZO Brno.

 • Minimálně pět let se podílí na poskytování psychologické péče o zaměstnance

     ve zdravotnictví, především v urgentních oborech.

 • Alespoň pět let se aktivně věnuje problematice preventivních programů v resortu zdravotnictví a po tuto dobu je v kontaktu se systémem SPIS.

3. Hlavní činnosti odborného garanta 

 • Svou činnost  vykonává na základě dobrovolného rozhodnutí
 • Jmenuje a odvolává krajské koordinátory, a to ve spolupráci s AZZS a OSUMMK
 • Podílí se na přípravě peerů i ODZ v rámci certifikovaného výcviku.
 • Zajišťuje a podílí se na organizaci průběžného vzdělávání osob zapojených v SPIS.
 • Poskytuje supervizi pro členy SPIS (peer i ODZ) dle dohody.
 • Zasazuje se o propagaci systému a jeho využití v resortu zdravotnictví na území ČR.
 • Poskytuje odbornou pomoc na vyžádání a po dohodě s dalšími subjekty SPIS.
 • Dodržuje etický kodex SPIS a všechny ostatní dokumenty přijaté v systému.
 • Do pozice odborného garanta je jmenován po dohodě mezi  AZZS a OSUMMK a garantem systému. 
 • Činnost odborného garanta může být ukončena – vzdáním se pozice či odvoláním po dohodě AZZS a OSUMMK nebo jiným závažným důvodem.
 • Udržuje svou odbornost profesní a specifickou odbornost v rámci SPIS (účast na vzdělávacích aktivitách, a to včetně těch, jež jsou se systémem SPIS kompatibilní).
 • Má nárok, aby činnost odborného garanta byla měsíčně odměněna dohodnutou částkou k pokrytí nákladů a času stráveného činností pro SPIS.